17 ส.ค. 2566    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
16 ส.ค. 2566    การพานักเรียน-นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
24 ม.ค. 2566    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานที่  กศน.อำเภอแม่วงก์      รับ
23 ม.ค. 2566    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
20 ม.ค. 2566    การพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (กีฬาลำปาง)  กศน.อำเภอแม่วงก์      รับ
15 ก.ย. 2565    ขอเชิญเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
06 ก.ย. 2565    การรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
12 เม.ย. 2565    รายงานการประชุมประจำเดือน  กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์      รับ
12 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์      รับ
12 เม.ย. 2565    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน  กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์      รับ
12 เม.ย. 2565    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน  กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์      รับ
02 ก.พ. 2565    ส่งใบสมัครเข้ารับการพัฒนาครู กศน.ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  กศน.อำเภอแม่วงก์      รับ
02 ก.พ. 2565    การพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
02 พ.ย. 2564    ขอเลื่อนการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานต้านบัญชี การเงิน และพัสดุ  โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต      รับ
26 ต.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอโกรกพระ      รับ
12 ต.ค. 2564    การจัดทำรายงานควบคุมภายใน  โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต      รับ
15 ก.ย. 2564    การให้ทุนการศึกษาบุตร  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
09 ก.ย. 2564    ส่งกำหนดการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกำหนดวันเข้าค่ายใหม่  โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต      รับ
07 ก.ย. 2564    การให้ทุนการศึกษาบุตร  โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต      รับ
06 ก.ย. 2564    แบบเสนอความเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานฯ ประจำปีการศึกษา 2564  โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต      รับ
10 ส.ค. 2564    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
15 ก.ค. 2564    แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
19 พ.ค. 2564    การสำรวจความต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ re-skill up skill  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
18 พ.ค. 2564    ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2564 กศน.อำเภอตากฟ้า  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
13 พ.ค. 2564    รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษในจังหวัดนครสว  โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต      รับ
07 พ.ค. 2564    กศน.บรรพตพิสัย ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2564  กศน.อำเภอบรรพตพิสัย      รับ
07 พ.ค. 2564    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
04 พ.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน ภาคเรียนที่ 2/2563  โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต      รับ
10 มี.ค. 2564    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
11 ก.พ. 2564     ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
11 ม.ค. 2564    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
30 ธ.ค. 2563    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอโกรกพระ      รับ
17 ธ.ค. 2563    ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครสวรรค์  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
14 ธ.ค. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
09 พ.ย. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
19 ต.ค. 2563    ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
12 ต.ค. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
30 ก.ย. 2563    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 (ตาคลี)  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
09 ก.ย. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
13 ส.ค. 2563    ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "ศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
11 ส.ค. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
20 ก.ค. 2563    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
08 ก.ค. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
30 มิ.ย. 2563    แบบยื่นความประสงค์ขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
22 มิ.ย. 2563    สำรวจความต้องการขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราจ้างไปกำหนดยังหน่วยงาน/สถานศึกษาใหม่  กศน.อำเภอชุมตาบง      รับ
12 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 2563  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
11 มิ.ย. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
01 มิ.ย. 2563    ใบลา นางสาวทิพวรรณ์ สันติสำราญวิไล  กศน.อำเภอพยุหะคีรี      รับ
13 พ.ค. 2563    รายงานวันลา,รายงานไปราชการ  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
12 พ.ค. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
12 พ.ค. 2563    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะชุมชน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
12 พ.ค. 2563    ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
30 เม.ย. 2563    การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอพยุหะคีรี      รับ
16 เม.ย. 2563     แบบติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการเฝ้าระวัง ป้  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
07 เม.ย. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
13 มี.ค. 2563    รายงานวันลา,รายงานไปราชการ  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
10 มี.ค. 2563    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
02 มี.ค. 2563    เรื่อง การรายงานดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
17 ก.พ. 2563    รายงานการประชุม  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
14 ก.พ. 2563    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563  กศน.อำเภอชุมแสง      รับ
13 ก.พ. 2563    รายงานไปราชการ  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
13 ก.พ. 2563    รายงานวันลา  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
12 ก.พ. 2563    ขอส่งรายงานการประชุมเดือน มกราคม 2563  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
04 ก.พ. 2563    ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.อำเภอชุมตาบง      รับ
17 ม.ค. 2563    ขอส่งสรุปรายงา&#        รับ
02 ม.ค. 2563    โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขัชั้นสูง(A.T.C.)  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
23 ธ.ค. 2562    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
15 พ.ย. 2562    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
14 พ.ย. 2562    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
23 ก.ย. 2562    การประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
30 ก.ค. 2562    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
30 ก.ค. 2562    ขอส่งสรุปรงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
03 ก.ค. 2562    ขออนุญาตส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน  กศน.อำเภอไพศาลี      รับ
07 มิ.ย. 2562    ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
31 พ.ค. 2562    ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  กศน.อำเภอชุมแสง      รับ
13 พ.ค. 2562    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
09 เม.ย. 2562    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
05 เม.ย. 2562    การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดทุำตำแหน่ง รอบที่ 1  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
05 เม.ย. 2562    ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบล ในโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (MDES WI-FI)  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
13 ก.พ. 2562    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
13 ก.พ. 2562    ขอเชิญแต่งกายด้วยผ้าไทยและตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
11 ก.พ. 2562    การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
07 ก.พ. 2562    สำรวจอัตรากำลังพนักงานราชการ  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
01 ก.พ. 2562    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
28 ม.ค. 2562    ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  กศน.อำเภอโกรกพระ      รับ
21 ม.ค. 2562    รายงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ัจังหวัดนครสวรรค์  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
11 ม.ค. 2562    ส่งแบบรายงานการไปราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
10 ม.ค. 2562    รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 61  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
10 ม.ค. 2562    รายงานไปราชการ  กศน.อำเภอท่าตะโก      รับ
07 ม.ค. 2562    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
12 ธ.ค. 2561    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
03 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน กศน.อำเภอตากฟ้า  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
20 พ.ย. 2561    สั่งจองได้อารี่ปี2562  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
14 พ.ย. 2561    การจัดแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
09 พ.ย. 2561    ขอส่งสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
08 พ.ย. 2561    การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
26 ต.ค. 2561    รายชื่อชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
25 ต.ค. 2561    รายชื่อชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
22 ต.ค. 2561    สำรวจครุภัณฑ์อาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
05 ต.ค. 2561    ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
31 ส.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดนครสวรรค์  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
31 ก.ค. 2561    ขอส่งแบบรายงานผลการจัดโครงการขยายผลการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
31 ก.ค. 2561    ขอส่งแบบรายงานผลแบบรายงานการประเมินคุณธรรม  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
25 ก.ค. 2561    รายงานผลการจัดโครงการขยายผลการสร้างเครือข่าย ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล อำเภอลาดยาว  กศน.อำเภอลาดยาว      รับ
03 ก.ค. 2561    แบบรายงานผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2561  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
27 มิ.ย. 2561    ขอส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)ประจำปี 2561  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
14 มิ.ย. 2561    ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  กศน.อำเภอพยุหะคีรี      รับ
14 มิ.ย. 2561    ขออนุญาตจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
04 มิ.ย. 2561    รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 61  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
22 พ.ค. 2561    ขอส่งแบบสำรวจจำนวนสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในสถานศึกษา  กศน.อำเภอลาดยาว      รับ
21 พ.ค. 2561    ขอส่งแบบขอส่งแบบสำรวจจำนวนสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในโรงเรียน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
08 พ.ค. 2561    รายงานการประชุม  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
08 พ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 1-2  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
07 พ.ค. 2561    แบบตอบรับโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเป็น Smart farme  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
23 เม.ย. 2561    ขอส่งแบบแสดงความคิดเห็น(ร่าง)กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
17 เม.ย. 2561    การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น " คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
17 เม.ย. 2561    ส่งเอกสารคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอลาดยาว      รับ
05 เม.ย. 2561    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดทุกตำแหน่งรอบที่ 2  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
05 เม.ย. 2561    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดทุกตำแหน่ง ครั้งที่๑  กศน.อำเภอลาดยาว      รับ
04 เม.ย. 2561    สำรวจศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่จะเกษียณอายุ  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
21 มี.ค. 2561    การจัดทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561 นครสวรรค์  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
06 มี.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุม2/2561  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
15 ก.พ. 2561    รายงานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอชุมตาบง      รับ
02 ก.พ. 2561    รายงานข้อมูลยุวากาชาดและผู้บัคับบัญาชายุวกาชาด 61  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
02 ก.พ. 2561    ส่งแบบรายงานการแต่งกายผ้าไทย  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
02 ก.พ. 2561    ส่งแบบรายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
01 ก.พ. 2561    ข้อมูลบุคลากร(ตาคลี)  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
25 ม.ค. 2561    แจ้งสถานที่จัดสอบ(ตาคลี)  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
19 ธ.ค. 2560    การขออัตรา ครูกศน.ตำบล เพิ่มเติม  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
12 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานกศน.ตาคลี  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
12 ธ.ค. 2560    สำรวจชื่อผู้ปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอหนองบัว      รับ
08 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
30 พ.ย. 2560    โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.อำเภอชุมตาบง      รับ
29 พ.ย. 2560    การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
28 พ.ย. 2560    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
27 พ.ย. 2560    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
24 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ”พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Shara”  กศน.อำเภอลาดยาว      รับ
23 พ.ย. 2560    แบบตอบรับโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปา  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
21 พ.ย. 2560    ขอส่งแบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
21 พ.ย. 2560    การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
21 พ.ย. 2560    ขอส่งแบบยืนยันความพร้อมในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
21 พ.ย. 2560    โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
20 พ.ย. 2560    การสำรวจและยืนยันความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอบรรพตพิสัย      รับ
14 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าอบรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง16-17พ.ย60  กศน.อำเภอบรรพตพิสัย      รับ
13 พ.ย. 2560    การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
13 พ.ย. 2560    การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ปี61  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
07 พ.ย. 2560    ขออนุมัติติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
07 พ.ย. 2560    การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
07 พ.ย. 2560    การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ปี61  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงานสูงอายุ คนพิการ  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
24 ต.ค. 2560    แบบรายงานข้อมูลการดำเนินกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กศน.อำเภอลา  กศน.อำเภอลาดยาว      รับ
24 ต.ค. 2560    ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานการสึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
24 ต.ค. 2560    แบบรายงานข้อมูลการดำเนินกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กศน.อำเภอลา        รับ
24 ต.ค. 2560    ส่งรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  กศน.อำเภอแม่เปิน      รับ
18 ต.ค. 2560    รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี ปฎิบัติภารกิจซุมดอกไม้จันทร์  กศน.อำเภอบรรพตพิสัย      รับ
18 ต.ค. 2560    พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ไ.ศ. 2560-2564 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
18 ต.ค. 2560    พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
18 ต.ค. 2560    พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ไ.ศ. 2560-2564 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
12 ต.ค. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่(รถห้องสมุดเคลื่อนที่)  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
11 ต.ค. 2560    แผนปฏิบัติออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
11 ต.ค. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (แขวง) ปี 2560  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
11 ต.ค. 2560    การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
10 ต.ค. 2560    ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (แขวง) ปี 2560  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
09 ต.ค. 2560    การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปี  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
04 ต.ค. 2560    การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอแม่วงก์      รับ
02 ต.ค. 2560    แบบสำรวจรายชื่อผู้ผ่านการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
02 ต.ค. 2560    จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุด และนักวิชาการศึกษา  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
29 ก.ย. 2560    ส่งแบบรายงานการออำกำลังกายตามนโยบายของหน่วยงาน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
29 ก.ย. 2560    จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน(ครูศูนย์การเรียนชุมชน)  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
20 ก.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
14 ก.ย. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ  กศน.อำเภอชุมตาบง      รับ
05 ก.ย. 2560    แบบติตามผลโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กศน.อำเภอไพศาลี      รับ
04 ก.ย. 2560    แบบติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อำเภอบรรพตพิสัย  กศน.อำเภอบรรพตพิสัย      รับ
04 ก.ย. 2560    ส่งการติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษษทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
04 ก.ย. 2560    ส่งแบบติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กศน.อำเภอแม่วงก์      รับ
23 ส.ค. 2560    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อำเภอไพศาลี      รับ
08 ส.ค. 2560    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
03 ส.ค. 2560    สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
03 ส.ค. 2560    รายงานผลโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
01 ส.ค. 2560    ขอส่งแบบสำรวจโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
31 ก.ค. 2560    สำรวจสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
31 ก.ค. 2560    การรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก โรคชิกุนคุณยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  กศน.อำเภอตากฟ้า      รับ
27 ก.ค. 2560    การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
27 ก.ค. 2560    การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
20 ก.ค. 2560    เรื่อง การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
15 มิ.ย. 2560    ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
15 มิ.ย. 2560     ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
14 มิ.ย. 2560    ส่งแบบข้อมูลทำเนียบครู กศน. ประจำปี 2559  กศน.อำเภอหนองบัว      รับ
13 มิ.ย. 2560    ส่งแผนกำหนดการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ระยะที่ 2  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
13 มิ.ย. 2560    ขอส่งแผนการจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
12 มิ.ย. 2560    ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมส่งเสริมคุณภาพการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว      รับ
27 เม.ย. 2560    ส่งแบบรายงานแผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
27 มี.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กศน.อำเภอชุมตาบง      รับ
25 มี.ค. 2560    รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอลาดยาว      รับ
24 มี.ค. 2560    บันทึกไปราชการ สัมมนานักศึกษาเทียบระดับ  กศน.อำเภอตาคลี      รับ
24 มี.ค. 2560    เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ เขตคุณภาพ กศน.เขต ๓  กศน.อำเภอตาคลี      รับ