24 มิ.ย. 2567   (พยุหะ) การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
24 มิ.ย. 2567   ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร. ในเขตภาคเหนือ ประจำ 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) (ตาคลี) อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้สูงอายุที่มุ่งสู่ภาวการ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   ประชาสัมพันธืโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมและกิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืข่าวสารจัดหางาน  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   (เก้าเลี้ยว) แต่งตั้งคณะกรรมการครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยจังหวัดนครสวรรค์  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ที่เกี่ยวกับกรมส่งเ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   รายงานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพู  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการส  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกนักศึกษา สกร.ดีเด่น ประจำปี 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) (พยุหะ) โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) (แก้ไข) การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรและการกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยา  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2567   การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2567   (เมือง) อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2567   อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าบริหารสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
17 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) โครงการเสริมพลังการทำความดีและการนำตนเองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
17 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกลูกเลือที่สมควรได้รับเข็มลุกเลือบำเบ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
17 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด)เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปีที่ 2  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
17 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2567   (บรรพต) บรรจุพนักงานราชการ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2567   (แม่เปิน) บรรจุพนักงานราชการ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2567   (ชุมแสง) บรรจุพนักงานราชการ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) (เก้าเลี้ยว) ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินการของกรมส่งเสริมการเรียนรู  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2567   การคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับเงินรางวัลการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการสึกษา 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2567   แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2567   (เก้าเลี้ยว) โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (เดือนมิถุนายน 2  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) การรับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระบบ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2567   แจ้งเวียนประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2567   ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยา/น้ำยาสำหรับเดินบุหรี่  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด)ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด)การเตรียมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2567   ประชาสัมพันธืการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2567   ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2567   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระผ่านระบบ Mobile Application  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2567   ระเบียบสำนักงานลูกเสืกแห่งชาติ ว่าด้วยแบบพิมพ์ลูกเสือกและการใช้แบบพิมพ์ลูกเสือและการใช้แบบพิมพ์ลูกเส  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
10 มิ.ย. 2567   การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
10 มิ.ย. 2567   (แก้ไข) ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
10 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) (ตาคลี,โกรกพระ) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินตามสภาพจริงด้วยเทคโนโล  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
10 มิ.ย. 2567   การรับสมัครบุคคลและองค์การที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และค้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566-  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
10 มิ.ย. 2567   (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
07 มิ.ย. 2567   รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริม  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
07 มิ.ย. 2567   การนิเทศ ติิดตามการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
04 มิ.ย. 2567   แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
04 มิ.ย. 2567   แจ้งรายการเบิก-จ่ายเงินร้านค้าประเภทจ่าย  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
04 มิ.ย. 2567   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุน  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
04 มิ.ย. 2567   รายงานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพู  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
31 พ.ค. 2567   (ยุวบัฑิต) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
31 พ.ค. 2567   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
30 พ.ค. 2567   การขับเคลื่อนโครงการ "สุขาดี มีความสุข"  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 2567   การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 2567   แผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 2567   ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อคัดเลือกเยาวชนคนดีศรีสังคม  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 2567   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 2567   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 2567   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 2567   สรุปผลคะแนนจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
28 พ.ค. 2567   (ด่วนที่สุด) สำรวจความต้องการเพื่อปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงือนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างของพนักงานราชการต่า  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
27 พ.ค. 2567   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายการศึกษาของก  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
27 พ.ค. 2567   ปรับปรุงคำสั่งกระทรวงศึกษษธิการ เรื่อง อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
27 พ.ค. 2567   แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
27 พ.ค. 2567   (ด่วนที่สุด) (เมือง,โกรกพระ,ชุมแสง,หนองบัว,ตาคลี,บรรพต,เก้าเลี้ยว,ท่าตะโก) การสำรวจการอ่านของประชาชน  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ