27 ก.ย. 2566   ขอประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อสร้างการรับรู้วันเยาวชนแห่งชาติ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2566   ช่องทางการเข้าถึงเกียรติบัตรออนไลน์คลิปวิดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2566   (ด่วนที่สุด) รายงานการติดตามการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพชุมชนจบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 2566   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามเกียรติ ลูฏเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือส  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 2566   (ด่วนที่สุด) แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
22 ก.ย. 2566   (โกรกพระ พยุหะคีรี ตากฟ้า ตาคลี และท่าตะโก) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (KM Day)  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2566   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2566   (ด่วนที่สุด) สำรวจข้อมูลอาสาสมัคร กศน. พ.ศ.2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
15 ก.ย. 2566   เชิญคณะกรรมการประชุม  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
15 ก.ย. 2566   แจ้งแก้ไขวันรวบรวมเงินพระกฐินพระราชทานปี 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2566   แจ้งแก้ไขวันรวบรวมเงินพระกฐินพระราชทานปี 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2566   ขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2566   รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2566   มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเพื่อต่อสัญญาจ้าง  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษฯ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Space Week 2023  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิ บุณยเกตุ ประจำปี 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Expo 2023))  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลากรภาครัฐ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2566   (ด่วนที่สุด) โครงการอบรมพัฒนาบทบาท/ภารกิจเพื่อสร้างเยาวชนแกนนำในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเส  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2566   (ตาคลี) ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ฝากสอบนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2566   (ด่วนที่สุด) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2566   จัดส่งเล่มสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2566   การของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2566   (แก้ไขคำสั่ง) การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครู  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   (บรรพตพิสัย,ตากฟ้า) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   (อ.เมือง บรรพตฯ ลาดยาว) ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงา  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
08 ก.ย. 2566   (ไพศาลี) โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (เดือนกันยายน 2566)  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2566   การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครู  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2566   (ท่าตะโก) การวัดและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2566   แจ้งกำหนดการรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
04 ก.ย. 2566   (ไพศาลี ,ท่าตะโก) การขอใช้ที่ราชพัสดุ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
04 ก.ย. 2566   (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
04 ก.ย. 2566   (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้พิการตัวอย่าง ประจำปี2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
01 ก.ย. 2566   (อ.เมือง) ด่วนที่สุด ขอส่งมอบคูปองการศึกษาสำหรับผู้พิการ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2566   ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2566   (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
30 ส.ค. 2566   (อ.เมือง) ขอเชิญประชุมปฏิบัติการปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ ฯ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
30 ส.ค. 2566   ผลการประกวดคลิปวิดิทัศน์ "ภาษเพื่ออาชีพ" ของสำนักงาน กศน.ระดับประเทศ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 ส.ค. 2566   เลื่อนประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 ส.ค. 2566   การเสริมสร้างองค์ความรุ้เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 ส.ค. 2566   (บรรพตพิสัย ลาดยาว อ.เมือง) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
29 ส.ค. 2566   (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
28 ส.ค. 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เกษียณ ปี66  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
25 ส.ค. 2566   (แม่วงก์,บรรพตฯ) ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่สัมภาษณ์อาสาสมัคร กศน.  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
25 ส.ค. 2566   ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
25 ส.ค. 2566   (ด่วนที่สุด) แจ้งประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2566   (ด่วนที่สุด) การถอดบทเรียนโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2566   (พยุหะคีรี) ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2566   (อ.เมือง,ตาคลี,ลาดยาว) เชิญประชุมคณะกรรมการพิจาณาความดีความชอบครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2566   (ด่วนที่สุด) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน เพื่อจัดการเรียนรู  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
23 ส.ค. 2566   การคัดเลือการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2566   (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งรุ้หนังสือ" ประจำปี 2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2566   ขอเลื่อนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2566   (ด่วนที่สุด) รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2566   (อ.เมือง,บรรพตฯ,ลาดยาว) ขอเชิญร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2566   เชิญประชุม  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2566   การขอเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางาน  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2566   (ไพศาลี, เก้าเลี้ยว, บรรพตฯ)เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565) เพ  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2566   (ตากฟ้า) พนักงานราชการลาออก  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2566   (อ.เมือง)พนักงานราชการลาออก  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2566   พนักงานราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2566   เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กลุ่มงานอำนวยการ      รับ